ตดตอสงซอ ทาง Line ไอด thaiworldtoy ตอบ. กองทพไทยจดซอเครองบน คาซา ซ 295 ดบเบลย จากบรษท แอรบส ดเฟนซ แอนด สเปซ ประเทศสเปน เขาบรรจ กรมการขนสงทหารบก ขสทบ […]