รถev ตวไหนบางในป 2020 ทจอควขายในไทย ไดรบการตอบรบทดจากผบรโภคชาวไทย ดวยยอดขายทเตบโตขนอยางมนยยะสำคญพรอมกบการ. ตลาดรถยนตไฟฟาชนดแบตเตอร bevev ของเมองไทย นบวาเปนไดรบการตอบรบทดจากผบรโภคชาวไทย ดวยยอดขายทเตบโตขนอยางมนยยะสำคญ. เป ดต วแล ว Mine Mobility รถยนต ไฟฟ าฝ […]