อปกรณสะทอนแสง ทบทมสะทอนแสง ทรงสเหลยม ขนาด 5 เซนตเมตร x 15 เซนตเมตร การใชงานเหมอนกบทรงวงกลม ส. โฟโตสวทช เปนสวนหนงของแขนกนรถยนตทกรน ทควบคมแขนกน มการตดตงไวทบน เสาโลหะรปทรงกระบอก สง 50 ซม. P3 […]