ทรง Aero จะเนนการขทางราบ สวนใหญจะยนความเรว. รถในกลมจะเปนรถแอโร กบ All round กลว. ของใหม ราคาถ ก แว นตากรองแสงคอม กรองแสงเลนออโต เลนส บล ค ทสายตาส น […]