รถไฟสายทรานสไซบเรย เสนทางรถไฟทยาวทสดในโลกเชอมตอหลายประเทศรสเซย มองโกเลย จน เฉยดเกาลเหนอ และญปน ระยะทางสถานตนถง. วนท 1 เดนทางจากสถานรถไฟปกกงเพอไปมองโกเลย ใชเวลาเดนทาง 37. ป กพ นในบอร ด My Bucket List เสนทางทรานสไซบเรย […]