เรอนอยคอยพลกควำจมลำเรอ ภาพเดกนอยจำพรากพนฟากฝง มอเรยววาดพายยงอกฝงเพอ รบสงอกทกรนชวยจนเจอ-. วนน 1 มนาคม 2564 พลเรอเอก ชาตชาย ศรวรขาน ผบญชาการทหารเรอ เขารวมงานวนคลายวนสถาปนา กรมยทธ. Truemove H ทร ม ฟ เอช […]