เปนหน อออน ประมาณ 100000 บาท ไมไดสงมาประมาณ 1 ป ไดรบแต จดหมายสนำตาล จากสนงกฏหมาย ประมาณอาทคย ละ 3-4 ฉบบ เขยนวา อนมตดำเนนการ. การทวงถามใหลกหนชาระหน ในเบองตนอาจตดตอทวงถามด วยวาจาเสยกอน. […]