ยนยนวา คารถไฟฟาสายสเขยวราคา 104 บาทนนไมแพง นอกจากทำใหคนฟงตาโต ดวยความประหลาดใจ ยงทำใหคนสนใจตรรกะทมา. ดงนนการเชอมตอรถไฟฟาสายตางๆ ควรจะตองไมทำใหคาโดยสารบานปลาย เพราะประชาชนอาจไมสามารถรบภาระได จากผลการศกษาของ tdri พบวา กลม. รถไฟฟ าใต ด น Mrt ค […]