เครองบนทศนยการบนทหารบก ลพบร กบศกยภาพของกองทพบกไทย 38 VOTES 35 5 จาก 11 คน. ซอเครองบน เวบไซต Thaiarmedforce ไดแสดงหลกฐาน ทระบวากรมการขนสงทหารบกเผยแพรการจดซอจดจาง ประจำปงบประมาณ 2563 ซงเปนการจดซอ. Airbus Helicopter […]