เปดสายการผลตเครองบนแบบ บทอ๖ ระยะท ๑ โดยพออรชต รตนวจารณ พลอากาศเอก ประจน จนตอง ผบญชาการทหารอากาศ เปนปร. -20 ทมลำตวขนาด 25 เมตร และแอล-100-30 ทมขนาด 46 เมตร แอล-100 […]