22 ลอ เกยวสายไฟจนเสาหก 1 ตน ตรประสานไฟฟา. โตโนคาร Amphoe Chiang Rai Chiang Rai Thailand. รถtaxiม อสอง 5 นาท ก บ Toyota […]