ตวอยางการลงทายจดหมายหรออเมล email ภาษาองกฤษ แบบ ไม เปนทางการ Best wishes ดวยความปรารถนาด. ทางการ Informal ไม. ป กพ นโดย Ponpinya Thungsung ใน ใบงานภาษาไทยป 3 […]

ถาเพอนๆ อยากไดตวอยางจดหมายลากจแบบไฟล Doc เพอเอาไปเขยนจดหมายลากจของคณ เขามาโหลดกนไดทนเลยนะคะ ตวอยางจดหมายลากจ. Sincerely yours เปนคำลงทายจดหมายแบบเปนทางการทนยมใชกนเปนอยางมาก เปนทางเลอกทดสำหรบผสงทยงไมคนเคยกบผรบเปนอยางด สวน. ป กพ นโดย Ponpinya Thungsung ใน ใบงานภาษาไทยป 3 ส […]