ความยาวของทางรถไฟสายใต นบจากสถานรถไฟธนบร ถง ชายแดนไทย-มาเลเซย ทอำเภอสไหงโก-ลก จงหวดนราธวาส รวมทงสน 114429 กโลเมตร เปนทาง. ผานมา 2 เดอน หลงจากกระทรวงคมนาคมแถลงแผน 8 ป โครงขายคมนาคมขนสงไทย ซงแบงเปน 2 ยทธศาสตร […]