คนทขบขรถบนทางเทาใชอะไรคด เพราะคนเดนทงตองถอของมากมายยงตองมาหลบให หากเกดอบตเหตขนคนขบตองรบผดชอบ การจดระเบยบ. ผชายเดนลากอเจกลบไปทรถเรายนหยดอยทเดมไมไปไหน 55555555 สะใจ พอพวกเขากลบไป แฟนผมกสงรปแจงตำรวจเรองขบรถบนทางเทาเรยบรอย. เจ าอาวาสแอบถ ายใต กระโปรงน กเร ยนหญ ง ม 4 ท มาทำบ […]