การทำเครองบนบงคบ ดวยเหตนเอง ผดง บงคบวทยของเขาเลอกใชวสด ทำจากโฟมขนมาแทน ซงแกปญหาดงกลาวได. เปนวสดทรวมขอดของวสดทกอยางเอาไวดวยกน สวนใหญแลวกระดาษมวนแบบน มกจะทำจาก กญชง หรอ HEMP 100 อกทงยงเนนทการไมใชสารฟอก. Aluminum Can Plane Aluminum Can Aluminum […]