รถยนตไฟฟา ev ราคาถกในงานมอเตอรโชว 2020 ตลาดรถยนตไฟฟาชนดแบตเตอร bevev ของเมองไทย กำลงไดรบการตอบรบทดจากผบรโภคชาวไทย. โดยแบงเปนรถยนตไฟฟา ev ใชไฟฟาเตมตว 20. Pin Von វ ន វ យ Auf บ […]