วนนเราจะพาไปดโครงการทาวนโฮมทำเลใกลรถไฟฟาสายสชมพและสายสเขยว ในราคาเรมตนหยบจบไดงายสำหรบวยทำงาน กบโครงการ พฤกษาวล. ทาวนโฮมโครงการใหม บนทำเลพหลโยธน ใกลรถไฟฟาสายสเขยว และทางดวน เรมตนท 32 ลานบาท. Ther Ladprao 93 ทาวน โฮมหร ทำเลด ย านลาดพร าว […]