กจธระอนจำเปนทตองลาไปทำของลกจาง กบหนาทตามสญญาจางทตองทำใหนายจาง FB. ถาเพอนๆ อยากไดตวอยางจดหมายลากจแบบไฟล Doc เพอเอาไปเขยนจดหมายลากจของคณ เขามาโหลดกนไดทนเลยนะคะ ตวอยางจดหมายลากจ. คอร ดเพลง ท าได เพ ยง 25hours ท าได เพ ยง […]