อกไมกวน รถไฟฟาสายสมวง เตาปน-คลองบางไผ กจะเปดใหบรการกนแลวคะ คราวนไดเดนทางสะดวกกวาเดม แถมไมตองเครยดรถตดดวย เรา. จดโปรโมชนเทยวโดยสาร ใชเดนทางในระบบรถไฟฟา mrt สายสมวง โดยม อบทางเลอกใหม. รถไฟฟ าสายส ม วง บางซ อ บางใหญ […]