จกรยานโปรดกชน โดยผททำในครงน มนามวา Markus Stockl โดยบานเกดของเขานน อยทออสเตรย และ. ยางทคณภาพดจะรสกไดถงความนมนวล ไปแขงกระดาง ชวยยดเกาะถนนเพมความสามารถในการควบคม และอยางทรดยางเสอหมอบนนเรว. เม อออฟฟ ศทำท จอดจ กรยานใหม จ กรยานแม บ […]