องค ลกษณะนามใชเรยกสงทเคารพบชา เชน พระพทธรป 1 องค บาทหลวง 1 องค เปนลกษณนามใชกบสมเดจพระสงฆราชและสมเดจพระราชาคณะวาม. รป เปนคำลกษณนามใชเรยกพระภกษ สามเณร เชน พระ 1 รป อาตมา อาตมภาพ คำทใช […]