สแตรทโตลอนช Stratolaunch เครองบนลำยกษขนาดใหญทสดในโลกของบรษท Stratolaunch Systems ซงมนายพอล อลเลน มหาเศรษฐผลวงลบเปนผกอตง ไดทำการ. แนนอนวาทหนงจะเปนใครไปไมได นอกจากสหรฐฯ เรอบรรทกเครองบนในชนนสหรฐฯ สรางมาทงหมด 10 ลำ มลคาลำละ 4500 ลานดอลลารสหรฐ 157500. ป […]