ทเนนไปทตลาดรถกระบะขวญใจมหาชนอยาง isuzu D-Max ทมครบทกรปแบบ ทงตอนเดยว ตอนครงและสองตอน รวมถงรนตกแตงพเศษททางคายมออกมา. ในหมผเขาชมในเดอนสงหาคม 2020 ลองดวารถยนตคนไหนทอย. รถsuvม อสอง 5 นาท ก บ Toyota Fortuner ม อสอง […]