กทม-บทเอสทดสอบเดนรถรถไฟฟาสายสเขยวถงปลายทางสถานคคตฉลย พรอมเปดใหบรการ ธคน เชอมตอการเดนทาง 3 จงหวด นงยาวปทม เขา. สวยๆ bts สยบดรามาทวงหนคาเดนรถจาก กทม ยนยนพรอมเปด รถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายถงสถานสดทาย คคต ปลายปน เปนของขวญป. บ ตรเครด […]