27 กโลเมตร จำนวน 4 สถาน จำนวนสถานทงหมด 4. นายกฯ ยงเปนประธานเปดเดน รถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายสายเหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต อก 7 สถาน จากสถานพหลโยธน 59. ป กพ นโดย […]