54 ถาธงชาตตางประเทศมากกวาประเทศเดยว ซงรวมกบธงชาตไทยเปนจำนวนค ตองใหธงชาตไทยอยกลางขางขวา ดจากภายใน. Flag of nation วงสงธงชาตไทย ไปโตเกยวโอลมปก ชวนคนไทยทวประเทศรวมสรางประวตศาสตร วงผลดธงไตรรงค ตอเนอง 61. ป กพ นโดย อภ ส ทธ […]