ช ทสร ป ว ทยาศาสตร ป 5 ลมบก ลมทะเล และลมมรส ม Trueplookpanya ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร กายภาพ การศ กษา