ภมใจไทย เปดเวทเสาวนา ชำแหละคารถไฟฟา ทเหมาะสม สะทอน. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เปนองคกรทมความเปนเลศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน ทสามารถยกระดบคณภาพชวตประชาชน และสงเสรมการ. ด วน รฟม เป ดลงทะเบ ยน 6 รอบ ทดสอบรถไฟฟ าสายส ม […]