โดยกรมการขนสงทางรางไดเคาะราคาคาโดยสารของรถไฟฟาสายสแดง ตลงชน-บางซอ-รงสต นไวท เรมตน 14-42 บาท นนเองคะ อยางไรกตาม ตอนน. จดเตมกบเสนทางรถไฟฟา-รถไฟฟาใตดน ฉบบสมบรณ ใหคณทราบถงเสนทางการเดนทางไปยงสถานทตางๆ เพอเพมความสะดวกสบาย จาก อนนดา ด. Bkkn พน กงานแนะนำบ ตร […]