เกดเหตเพลงไหมเรอยอชต ททาจอดเรอใน จภเกต หลงเปลยนทจอดไดเพยงคนเดยว โชคด รปภมาเหนเรงดบไดทน ตรวจสอบพบเปนเรอของ. ธนาธร จงรงเรองกจ แถลงขาวถกฟองมาตรา 112 พรอมเปดเผยกรณถก. ทว ตเตอร การเม อง ไฟไหมเรอยอรช ธนาธร จงรงเรองกจ และนายสกลธร […]

ธนาธร ช เรอยอรชไฟไหม เพราะถก. ธนาธร เผยเรอยอรชไฟไหม เพราะถกวางเพลง รเปนเรองการเมอง เผยตำรวจมาพบ ทงทยงไมไดแจงความ สวนสอขาประจำเลนขาวรบทนท. ธนาธร แจงจากใจ ย ำ เป ดเผยเร องให อนาคตใหม ก […]