ทนททบทเอสตอกเสาเขมตนแรก เพอวางรากฐานราก โครงการ รถไฟฟาธนายง ความวตกกงวลของคนกรงเทพฯ กคอ การจราจรจะตองถงจดวกฤตแน. รถไฟฟา BTS บรหารงานโดย บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จำกด มหาชน หรอ BTSC ซงแตเดมผถอหนใหญคอ Siam Capital Developments […]