เครองบนรบลองหน บ 2 สปรต B-2 Spirit 81บ-2 สปรท มาจากชอเตมใน. เครองบนขบไล เอ-10 ธนเดอรโบลท 2เอฟ-86 เซเบอร พ-38 ไลทนงและพ-51 มสแตงกำลงบนเปนหมในงานแสดงทฐานทพอากาศแลงกลย. ป กพ นในบอร […]