๒๕๕๑ คณะจากมลนธธรรมกาย และมลนธ Life Education ไดสงมอบสงของ เพอชวยเหลอผประสบภยชาวพมาเปนครงท ๔ โดยไดจด. สรางขนเมอป พศ2499 มจำนวน 84000 องค โดยไดทำพธบรรจพทธานภาพตามหลกวชาธรรมกาย โดยหลวงปจนกระทงตลอดอาย ภายหลงจากททานได. Dj Dumato Frequency […]