เมอวนท 2 กมภาพนธ 2564 พลตทภคพงศ พงษเภตรา ผบญชาการตำรวจนครบาล แถลงผลจบกม นายธานนทร กบ พวกรวม 3 คน พรอมของกลางยาบา 2100000 เมด. 1611 likes 319 talking […]