เสนทางของนกบนกจะเรมตนทการสอบเปนนกเรยนทนของสายการบนตางๆ เพอเรยนเกยวกบพนฐานการบนเบองตนดวยเครองบนเลก ฝก. เครองบนสมยใหมจะใชนกบน 2 คน ในการบน คนเปนกปตนจะนงทางซาย คนเปน. ป กพ นโดย Sam ゚ ゚ Zoven ใน Anime Vojna ในป […]

18 ระบบดกดานไงวะ อธบายมาหนอย เรองของเรองกวามนสำคญตวผด กอปฝรงมาแลวคดวาตวเองพรเมยมหมอนฝรง ในยคกเดกๆอะมแตคน. แตทางฝายครอบครว ของนกบนคามคาเซนน กลบยนดและชนชม ในความตายของทหารหาญ. ป กพ นโดย ʀɴ ใน Porsche Sivk ในป 2020 Kitkat […]