กทมจดของขวญปใหมมอบใหประชาชน เปดใหบรการรถไฟฟาสายสเขยวฟร เพมอก 4 สถาน ตงแต 4 ธค62 – 2 มค63. ประยทธ เปดรถไฟฟาสายสเขยว – สทอง ช หวงสรางความสขใหประชาชน ลดฝน pm25 พรอมกำหนดวนนงรถฟร […]

รถไฟฟาสายสแดง Update 2561 โครงการรถไฟฟาสายสแดงเปนอกสายหนงทกำลงจะมกำหนดเสรจในป 2563 นนคอสายสแดงเขม บางซอ-รงสต ซงจรงๆ แลว. เปดทดลองใชฟร เปดเชงพาณชยปลายพยน นายศกด. แบบบ านราคาไม เก น 5 แสน บ านทรงป […]

บกต เปดปฐมฤกษรถไฟฟาสายสเขยว-สทอง นงโบก 1895 วงยาวไรรอยตอ 59 สถาน คคต-หมอชต เชอมตอรถไฟฟา 5 สายบรการฟรถง 1 มค. 64 สกป เรองฮตตดกระแส โพสเมอ. รถไฟฟ าสายส ม […]