ในซกโลกใต ซงจอดเรอยอรชไดมากถง 1400 ลำ และชาว. สาหรบองกฤษ และสาธารณรฐประชาชนจน มเรอบรรทกเครองบนประเทศละ 2 ลำ สวนฝรงเศส อนเดย รสเซย มเรอบรรทกเครองบนขนาดกลางประเทศ. พ ทธวจน ว ธ ระง บอธ […]