รถยนตไฟฟา EV ทวางขายจรงในประเทศไทย ณ ปจจบน คลกเพอชมภาพขนาดใหญ FOMM Concept One 2019 ราคาจำหนาย 664000 บาท FOMM. ตลาดรถยนต 2564 ในประเทศไทยจะกลบมาเตบโตอกครงหลงหดตวอยางหนกในป 2563 ผานการขบเคลอนโดยรถยนตไฟฟา รถยนตแบรนดจน […]