490 likes 1 talking about this. ปจจบนราคาหนงสอการตน นวนยายแตละสำนกพมพ มแนวโนมทเพมขนอยางตอเนองตามตนทนการพมพทสงขน จงทำใหการตดสนใจ. ป กพ นโดย Jup ใน ปกหน งส อน ยาย การ […]