แยกทางตางระดบศรรช แยกนวลจนทร แยกนวมนทร แยกโพธแกว แยก. รถไฟฟาสายสนำตาล ชวงแคราย-ลำสาล บงกม เปนโครงการทมแนวคดมาจากการศกษาทบทวนโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ทมการ. คอนโด The Cube นวม นทร รามอ นทรา คอนโด […]