รถยนต Nissan มอสอง รถยนตนสสนมอสอง Nissan นสสน ถอเปนแบรนดรถญปนทเกาทสดอกยหอหนง ทขายในบานเรา นำโดย สยามกลการ นำโดย ดร. Isuzu D-max 4×4 ตอนเดยว ป2018 เครอง 30. ขายรถเก […]

Nissan Ariya รถยนต SUV Crossover พลงงานไฟฟา 100 เปดตวอยางเปนทางการ ทประเทศญปน โดย นสสน ระบวานคอ รถทลำสมยทสดของคายในตอนนดวยทง. ครงแรกกบรถยนตคอมแพค เอสยว ทมาพรอมเทคโนโลย e-power ขบเคลอนดวยพลงงานไฟฟา 100 โดยไมตองชารจไฟ […]

นสสน อลเมรา อโค คาร 4 ประต ดไซนหรหรา พรเมยม โฉบเฉยวทกมมมอง ดวยรปลกษณทสะกดทกสายตา. ทงน นสสน อลเมรา ใหม พรอมจำหนายตงแตวนน และจะเรมสงมอบรถ ในเดอนธนวาคม 2562 เปนตนไป พรอมการประกนรถยนตเปนเวลา […]

เปดแผน นสสน เลงเปลยนไปขายรถยนตไฟฟา – ไฮบรด ในทกตลาดใหญ ผลกดนพฒนาแบตเตอรโซลดสเตท เพมระยะทางการขบขและลดระยะเวลาชารจ. ลองทางยาว นสสน คกส แรงแบบไฟฟา ประหยดเทาอโคคาร กฟผ-มตซบช มอเตอรส ทดสอบจายพลงงานจากแบตเตอรรถยนตไฟฟาเขาระบบไฟบาน. น สส นเป ดต […]

นสสน ไททน คอนเซปต กระบะฟลไซสรนใหม พรอมโชวตวในงาน ดทรอยต ออโต โชว 2016 เปดตวรถใหม. มวแตทมเทพฒนาเทคโนโลยไฮบรดนน นสสนกหนมาพฒนารถยนตไฟฟาและสามารถจำหนาย Nissan Leaf รถยนตไฟฟา. Nissan เป ดต วรถไฟฟ า […]