ลอยกระทง 2558 งานลอยกระทง กรงเทพ ในปนใครยงไมรวาจะ. การพาความรอน คอ การถายโอนพลงงานความรอนโดยโมเลกลของ. งานไฟส ดอล งของกทม Awakening Bangkok ว นท 11 20 ธ ค 43 […]