รถไฟฟาสารพดส 14 เสนทาง ตามแผนแมบท 55756 กม. รถไฟฟาสายสนำตาลปวน รฟมวงหาทสรางอจอด-ศนยซอม จดเดม 33 ไรตดสถานลำสาล มคอนโดฯ ใหมทนฮองกง สรางทบแนวกอสรางโปรเจกต. คอทเทจแนวเมด เตอเรเน ยน ส น ำตาลอ […]