อตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทย กำลงมาถงจดเปลยนสำคญ กบการมาของ รถยนตไฟฟา ทกำลงเรมตนอยางเปนรปธรรม ในงานมอเตอรโชว. วธการขบรถลยนำทวม ตองทำอยางไรเมอจำเปนตองขบรถผานนำทวมสง เพอใหปลอดภย และลดความเสยหายตอรถยนต. ค ดส น ชายพม าฆ าต วตาย การไฟฟาสวนภมภาค pea สง […]

ปญหานำทวม แผนดนไหว พายเขา อนเกดจากภยธรรมชาต ทไมอาจคาดเดาหรอปองกนได. ไปรษณยไทย และชมรมเพอนโรคไต ตงทมเฉพาะกจและเปดสายดวน สงนำยาลางไตชวยผปวยพนทนำทวมใหมใชอยาง. ป กพ นโดย Mali Solit Tle ใน My King Diy และงานฝ […]