ไมตดนน อาจจะเกดไดจากหลายสาเหต เชน นำมนหมด นำมนทวม. มารถเสยอะไรวนสงกรานตกนเนย อยดๆสตารทไมตด แตไฟหนา แตร. Egr พ กรถเช คเคร อง แอร Egr ว งต อช มพร […]