ให นายสเทพ เทอกสบรรณ จำคก 5 ป นายพทธพงษ ปณณกนต นายณฏฐพล ทปสวรรณ และนายถาวร เสนเนยม. 25 กพ64 – จากกรณ อดต 8 แกนนำ กปปส. […]