5 อนดบ รถมอเตอรไซคนารกไดใจ วยรนชอบ ตะมตะมไดอก. ใครจะคดวา Benz จะทำรถนารก ๆ แบบนกบเขาดวย สำหรบ Mercedes Benz Smart Fortwo 3 ประตคนนออกมาเผยโฉมใหเราไดเหนการแปลงโฉมจากคายรถทเนน. มอเตอร ไซค แต […]