อกหนงรนในแบบ SUV แท ๆ ทนาสนใจไมนอยสำหรบ Nissan X-Trail ยงกบรปแบบทเปนรถมอสองทราคาดงดดไดมากกวา แตจะมอะไรอกบางทคณตอง. Mg zs 2018 เปดตวมาพรอมกบการชธงสมารทคาร เปนรถ suv สไตลองกฤษทแสดงความสมบรณออกมาในทกๆดาน ทงสมรรถนะ performance การควบคม handling […]