2015 รฐบาลญปนไดตกลงในสนธสญญาปารสวา จะลดการ. รถยนตพลงงานไฟฟาคอรถยนตทใชพลงงานจากไฟฟา 100 ทภาษาองกฤษเรยกวา Electric Vehicle หรอเรยก. ผ ข บข รถไฟฟ าสามารถส งค นพล งงานไฟฟ าท เพ อใช […]

1 มนาคม 2564 จากกรณความคบหนาคดพบศพนองนหนา อาย 15 ป นกเรยนชนม3 โรงเรยนแหงหนงในอหาดใหญ เสยชวตถกรถ. รถครอบครวนาใช ฮนได Hyundai รถยนตสญชาตเกาหลใตทเปนผนำในการพฒนาเทคโนโลยรถยนตเลยละครบ สวนรถท Frankcoth นำมาแนะนำใหคณ นนกคอ. All New […]