ป 2015 ยอดขายรถยนตทวโลกอยท 7237 ลานคน แตเปนยอดขาย รถยนตไฟฟา อว เพยง 540000 คนเทานน เปน รถยนตไฟฟาไฮบรด อกราว 500000 คน ถอวา. หากคายรถมนโยบายจำสนบสนนเงนเปนจำนวน 100000 บาท […]